Αποτελέσματα και
Χρονοδιάγραμμα

Το έργο

 • Συμβάλλει στην αντιμετώπιση διαφόρων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων, αλλαγών σε στάσεις και αξίες, στρατηγικές και πολιτικές, οργανωτικές δομές και διαδικασίες, συστήματα παράδοσης και υπηρεσίες, προωθώντας τόσο την καινοτομία προϊόντων όσο και διαδικασιών, καθώς και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές λύσεις για τα επίκαιρα προκλητικά ζητήματα, όπως η αύξηση του ποσοστού ανεργίας και το υψηλό ποσοστό «θανάτων» τοπικών επιχειρήσεων.

 • Ενισχύει την ανάπτυξη ικανοτήτων των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υποστηρίζει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους, εισάγοντας τους πράσινες ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή πράσινων πρακτικών και πράσινων επιχειρηματικών μοντέλων.

 • Παρέχει χρήσιμες και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις επαγγελματικές ενώσεις και τους δημόσιους φορείς για την ενίσχυση και υποστήριξη της πράσινης μετάβασης του κλωστοϋφαντουργικού τομέα, τα οφέλη και τις ευκαιρίες που απορρέουν από την κλιμάκωση και την αναπαραγωγιμότητά της.

  Όσο περισσότεροι πάροχοι εκπαίδευσης και ενδιαφερόμενοι φορείς υιοθετήσουν τα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπος στο εκπαιδευτικό σύστημα της ΕΕ στο σύνολό του. Μέσω της συμμετοχής τοπικών και διακρατικών ενδιαφερόμενων φορέων, το SiT θα εγγυηθεί ότι οι συστάσεις και το παρεχόμενο πλαίσιο GreenComp θα πρέπει να επηρεάσουν τη βελτίωση των διατάξεων και των οικοσυστημάτων κατάρτισης του τομέα TCLF στις χώρες εταίρους και σε επίπεδο ΕΕ.

  Βραχυπρόθεσμα Αποτελέσματα

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

  Φοιτητές, επιχειρηματίες του TCLF και επαγγελματίες που εκπαιδεύονται στις χώρες του έργου

  Εκπαιδευόμενοι

  Ενδυνάμωση του τομέα των ΑΕΙ, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υποδημάτων (TCLF) για τον εκσυγχρονισμό και τις επιδόσεις στις χώρες του έργου

  Οργανισμοί-εταίροι: ΑΕΙ, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Μικρομεσαίες

  επιχειρήσεις στον τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υποδημάτων.

  Δημιουργήθηκε η διασύνδεση μεταξύ της επίσημης εκπαίδευσης και της άτυπης κατάρτισης και των επιχειρήσεων

  Πιθανοί ενδιαφερόμενοι

  Μακροπρόθεσμα Αποτελέσματα

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

  Αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του τομέα TCLF

  Τομεακές οργανώσεις του TCLF

  Εκπρόσωποι του TCLF

  Εμπλουτισμένη και αυξημένη προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

  Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

  Αύξηση της απασχολησιμότητας στον τομέα TCLF

  Άνεργοι και δυνητικοί νέοι επιχειρηματίες στον τομέα TCLF

  Βελτίωση του πλαισίου πολιτικής για τον τομέα TCLF

  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

  Μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ ερευνητικής εκπαίδευσης και επιχειρήσεων στον τομέα του TCLF

  ΑΕΙ, πάροχοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, κλαδική οργάνωση, εκπρόσωποι του TCLF

  Χρονοδιάγραμμα