Výsledky a
plán

Projekt

 • Pprispievame k riešeniu rôznych hospodárskych a spoločenských výziev, k zmenám v postojoch a hodnotách, stratégiách a politikách, organizačných štruktúrach a procesoch, systémoch dodávok a služieb, a to prostredníctvom podpory inovácií produktov aj procesov, ako aj prostredníctvom vývoja vzdelávacích riešení aktuálnych náročných problémov, ako je nárast miery nezamestnanosti a vysoká miera „úmrtnosti“ miestnych podnikov

 • Posilňuje budovanie kapacít miestnych malých a stredných podnikov z oblasti TCLF a podporuje ich udržateľnosť a rast tým, že im zavádza zelené kompetencie, znalosti a zručnosti na zavedenie ekologických postupov a ekologických obchodných modelov

 • Poskytuje užitočné a jednoznačné usmernenia pre tvorcov politík, obchodné združenia a verejné orgány na posilnenie a podporu ekologického prechodu textilného odvetvia, výhod a príležitostí vyplývajúcich z jeho rozšírenia a reprodukovateľnosti

  Čím viac poskytovateľov vzdelávania a zainteresovaných strán prijme tieto produkty, tým väčší bude ich vplyv na vzdelávací systém EÚ ako celok. Prostredníctvom zapojenia miestnych a nadnárodných zainteresovaných strán SiT zaručí, že poskytnuté odporúčania a rámec GreenComp by mali ovplyvniť zlepšenie ustanovení a ekosystémov odbornej prípravy v sektore TCLF v partnerských krajinách a na úrovni EÚ.

  KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY

  VÝSLEDKY CIEĽOVÁ SKUPINA

  Študenti, podnikatelia a odborníci TCLF, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu v krajinách zapojených do projektu

  Učiaci sa

  VŠ, OVP, sektor TCLF posilnené v modernizácii a výkonnosti v projektových krajinách

  Partnerské organizácie VŠ, poskytovatelia OVP, malé a stredné podniky TCLF

  Vytvorené/zlepšené prepojenie medzi formálnym vzdelávaním a neformálnym vzdelávaním a podnikaním

  Potenciálne zainteresované strany

  DLHODOBÉ VÝSLEDKY

  VÝSLEDKY CIEĽOVÁ SKUPINA

  Zvýšenie kapacity a udržateľnosti rozvoja sektora TCLF

  Organizácie sektora TCLF

  Zástupcovia TCLF

  Obohatená a rozšírená ponuka vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti OVP a VŠ

  Poskytovatelia OVP a VŠ

  Zvýšila sa zamestnateľnosť v sektore TCLF

  Nezamestnaní a potenciálni noví podnikatelia v sektore TCLF

  Zlepšenie politického rámca pre sektor TCLF

  Všetky zainteresované strany

  Dlhodobá spolupráca medzi výskumným vzdelávaním a podnikmi v oblasti TCLF

  VŠ, poskytovatelia OVP, sektorové organizácie, zástupcovia TCLF

  PLÁN