UDRŽATEĽNOSŤ V TCLF
Textil, odevy,
kožiarsky a obuvnícky sektor

Posilnenie módneho a textilného priemyslu pre udržateľnejšiu budúcnosť

Európsky textilný priemysel je síce hospodársky významný a vytvára vysoký obrat, ale má značnú environmentálnu stopu, ktorá má negatívny vplyv na životné prostredie a zmenu klímy v EÚ a je veľkým zdrojom znečistenia.

Úsilie o prechod na udržateľnosť bolo pomalé, ale Európska komisia v marci 2022 zverejnila stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorej cieľom je do roku 2030 zvýšiť odolnosť a recyklovateľnosť textilu a podporiť obehové obchodné modely. Kľúčom k tomu je predĺženie životnosti výrobkov prostredníctvom inovatívneho dizajnu.

Všeobecný cieľ

Projekt SiT je zameraný na podporu inovácií vo vzdelávaní, odbornej príprave (HE a VET) a v sektore TCLF s dôrazom na potenciál ekologického prechodu a riešenie nedostatku zručností.

A
analyzovať vznikajúce povolania a medzery v zručnostiach pre ekologickú transformáciu sektora TCLF
B
vypracovať špecifické moduly odbornej prípravy pre zelené kompetencie
C
zapojiť malé a stredné podniky TCLF a sektorové organizácie do rozvoja zručností prostredníctvom prístupu zdola nahor

SiT podporuje inovácie tým, že sa zameriava na

A
preklenúť priepasť medzi vzdelávaním/odbornou prípravou a trhom práce
B
analyzovať vznikajúce povolania a zručnosti v sektore TCLF
C
rozvíjať „zelené“ myslenie študentov/učiacich sa a odborníkov v oblasti TCLF

Zavádzaním ekologických princípov, udržateľnosti a prístupov obehového hospodárstva sa SiT snaží zlepšiť zručnosti majiteľov a zamestnancov TCLF, čím prispieva k prežitiu, rastu a udržateľnosti sektora.

Konkrétne ciele

 • SO1 - Určiť štruktúru odbornej prípravy založenej na kompetenciách pre ekologický prechod sektora TCLF

 • SO2: Vypracovať inovatívne a multidisciplinárne učebné osnovy založené na centrách pre učiacich sa, aktívnom učení

 • SO3: Podporovať získavanie funkčných, prierezových a ekologických vedomostí, kompetencií a zručností pre učiacich sa

  • SO4: Podporovať výmenu poznatkov medzi vysokoškolským/výskumným a odborným vzdelávaním a prípravou, verejným a podnikateľským sektorom

  • SO5: Podporovať rozvoj ekosystému pre zelenú transformáciu pre malé a stredné podniky a začínajúce podniky prostredníctvom interaktívnej platformy a miestnych centier, ktoré uľahčujú vytváranie sietí medzi potenciálnymi zainteresovanými stranami pre rozvoj sektora TCLF

   Aktivity projektu

   Projekt pozostáva zo 6 fáz

   • Fáza 1

    sa zameriava na vytvorenie miestnych/národných znalostných trojuholníkov (ZT) a vykonanie analýzy potrieb odbornej prípravy s cieľom identifikovať a zmapovať dve nové vznikajúce profesie v textilnom odvetví. Projekt bude zahŕňať prieskum a rozhovory s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane podnikateľov a odborníkov z textilných malých a stredných podnikov. Analýza sa použije na identifikáciu a zmapovanie 2 nových vznikajúcich povolaní (biotextilný technik a manažér recyklácie) s cieľom stimulovať ekologickú transformáciu sektora
   • Fáza 2

    spočíva vo vývoji vzdelávacích programov, materiálov a metodík, ktoré navrhnú partneri s prispením zainteresovaných strán
   • Fáza 3

    spočíva vo vývoji a aktualizácii platformy MOOC určenej študentom vysokých škôl a odborného vzdelávania a prípravy, ktorá bude otvorená aj pre odborníkov
   • Fáza 4

    pozostáva z pilotnej vzdelávacej akcie, počas ktorej sa novovytvorené učebné osnovy otestujú a poskytnú 3 rôznymi spôsobmi:
    • Otvorená a online odborná príprava;
    • Zmiešaná odborná príprava vrátane osobnej odbornej prípravy a projektového vzdelávania (vývoj ekologických riešení pre textilný sektor a medzinárodný výcvikový tábor)
    • Učenie založené na práci
   • Fáza 5

    sa zameriava na vytváranie miestnych ekosystémov a centier na podporu integrácie zelených princípov do miestnych ekonomík. Prvou aktivitou je vypracovanie a podpísanie memoranda o porozumení pre rozvoj prostredníctvom zelenej transformácie sektora TCLF v každej krajine. Zorganizujú sa fokusové skupiny, ktoré budú zainteresovaným stranám pomáhať pri pochopení a analýze projektových činností. Vytvorí sa interaktívna platforma na podporu vytvárania miestnych sietí viacerých aktérov, výmenu osvedčených postupov a podporu procesu zakladania ekologických textilných podnikov
   • Fáza 6

    Kombinácia činností v oblasti komunikácie a šírenia informácií podporuje celkovú implementáciu SiT.

   Cieľové skupiny

   Vplyv projektu

   Miestna úroveň
   projekt podporuje ekologickú transformáciu sektora TCLF a poznanie cesty k posilneniu ekologických postupov v projektových krajinách, zlepšuje schopnosť sektora reagovať na výzvy urýchlené pandémiou COVID-19, digitálnou revolúciou, zmenou klímy a inklúziou, aby nikto nezostal pozadu, v súlade s cieľmi Agendy 2030. Zlepší podporné služby prostredníctvom vytvorenia miestnych zelených ekosystémov TCLF a miestnych laboratórií na vytváranie a podporu zelených a udržateľných foriem podnikania. Podporí tiež spoluprácu medzi všetkými zložkami „znalostných trojuholníkov“, v rámci ktorých budú zástupcovia malých a stredných podnikov poskytovať vstupy do výskumu nedostatočných zručností a zároveň bude výskum poskytovať zástupcom TCLF a malých a stredných podnikov vstupy na podporu udržateľných miestnych ekonomík. Poskytovatelia vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy budú spolupracovať a spoluvytvárať zručnosti, ktoré podniky potrebujú na podporu rastu miestnej ekonomiky v súlade s udržateľnými zásadami.
   Národná úroveň
   Výsledky SiT zlepšia efektívnosť existujúcich postupov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy a rozšíria ich cieľové skupiny. SiT prostredníctvom vytvorenia procesu budovania kapacít prispeje k aktívnemu poskytovaniu vstupov na riešenie problémov, ktoré existovali už predtým, ale pandémia ich ešte zhoršila, čím sa zlepší vhodné prostredie na posilnenie synergií a vytvárania sietí a vytvorí sa most medzi vzdelávaním, výskumom a podnikmi s cieľom urýchliť, podporiť a posilniť ekologický prechod textilného odvetvia. Prostredníctvom využívania a propagačných aktivít sa snažíme o začlenenie metodík a nástrojov SiT do regionálnych a národných katalógov vzdelávacej ponuky a podporných služieb prostredníctvom platformy otvorených služieb, čím podporujeme lepšiu špecializáciu, zvyšovanie a rekvalifikáciu ľudí pracujúcich v textilnom sektore s cieľom posilniť ekologický prechod.
   Európska úroveň
   SiT zmapuje chýbajúce odborné kompetencie vznikajúcich profilov smerom k ekologickému prechodu sektora TCLF a podnikateľské zručnosti na jeho podporu. SiT bude mať vplyv aj na budúci vývoj sektora na úrovni EÚ a zameria sa aj na vytvorenie udržateľných štruktúr spolupráce, ktoré môžu pokračovať v spolupráci aj po skončení projektu. SiT by mal mať vplyv na zlepšenie sektora vďaka rozvoju jednotiek modulárnych SO, ktoré zvyšujú jeho prispôsobivosť z hľadiska prenosnosti do iných sektorov a krajín a integrácie do učebných osnov venovaných sektoru TCLF a vo všeobecnosti do systémov odborného vzdelávania a prípravy a vysokoškolského vzdelávania v celej EÚ.