JÄTKUSUUTLIKKUS TCLF-IS
Tekstiili-, rõiva-, naha- ja jalatsisektorid

Moe- ja tekstiilitööstuse tugevdamine jätkusuutlikuma tuleviku nimel

Euroopa tekstiilisektor, mis on majanduslikult oluline ja toob suurt käivet, omab märkimisväärset keskkonnajalajälge, põhjustades negatiivseid mõjusid keskkonnale ja kliimamuutustele ELis, olles suur saastaja.

Püüdlused jätkusuutlikkusele üleminekuks on olnud aeglased, mistõttu ELi Komisjon avaldas 2022. aasta märtsis oma ELi jätkusuutlike ja ringlussevõetavate tekstiilide strateegia, mille eesmärk on muuta tekstiilid 2030. aastaks vastupidavamaks ja ringlussevõetavamaks, edendades ringmajanduslikke ärimudeleid. Oluline on siin pikendada toodete eluiga  uuendusliku disaini abil.

Üldeesmärk

SiT projekti eesmärk on edendada innovatsiooni hariduses, koolituses (HE ja VET) ning TCLF sektoris, rõhutades rohepöörde potentsiaali ja tegeledes oskuste puudujääkidega.

A
analüüsida tekkivaid ametikohti ja oskuste puudujääke TCLF sektori rohepöörde jaoks
B
arendada välja spetsiifilised koolitusmoodulid keskkonnahoidlike pädevuste jaoks
C
kaasata TCLF VKEd ja sektori organisatsioonid oskuste arendamisse alt üles lähenemisviisi kaudu

SiT edendab innovatsiooni, püüdes

A
ühendada hariduse/ koolituse-ja tööturu
B
analüüsida tekkivaid ametikohti ja oskusi TCLF sektoris
C
arendada "rohelist" mõtteviisi õpilastes/õppijates ja TCLF spetsialistides

Roheliste põhimõtete, jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse lähenemisviiside tutvustamise kaudu püüab SiT parandada TCLF omanike ja töötajate oskusi, aidates kaasa sektori ellujäämisele, kasvule ja jätkusuutlikkusele.

Spetsiifilised eesmärgid

 • SO1 - Määrata kindlaks pädevuspõhine koolitusstruktuur TCLF sektori rohepöördeks

 • SO2: Arendada uuenduslikke ja multidistsiplinaarseid õppekavasid, mis põhinevad õppijakesksusel ja aktiivõppel

 • SO3: Edendada õppijate funktsionaalsete, valdkonnaüleste ja roheliste teadmiste, pädevuste ja oskuste omandamist

  • SO4: Edendada teadmiste jagamist kõrghariduse/teaduse ja kutsehariduse ning avaliku ja ärisektori (KT-d) vahel

  • SO5: Edendadai interaktiivse platvormi ja kohalike keskuste kaudu VKEde ja idufirmade rohepöörde ökosüsteemi, hõlbustades potentsiaalsete sidusrühmade vahelist võrgustumist TCLF sektori arendamiseks.

   Projekti tegevused

   Projekt koosneb kuuest faasist

   • Faas 1

    keskendub kohalike/riiklike teadmiste kolmnurkade (KT-d) loomisele ja koolitusvajaduste analüüsi läbiviimisele, et määratleda ja kaardistada kaks uut tekkivat ametikohta tekstiilisektoris. Projekt hõlmab erinevate sidusrühmade, sealhulgas ettevõtjate ja tekstiilispetsialistide küsitlemist ja intervjueerimist. Analüüsi kasutatakse kahe uue tekkiva ametikoha (biotekstiili tehnik ja ringlussevõtu juht) määratlemiseks ja kaardistamiseks, et stimuleerida sektori rohepööret.
   • Faas 2

    keskendub koolitusprogrammide, materjalide ja metoodikate väljatöötamisele, mida partnerid kavandavad koos sidusrühmade sisenditega
   • Faas 3

    keskendub MOOC platvormi arendamisele ja ajakohastamisele, mis on suunatud kõrghariduse ja kutsehariduse õpilastele, kuid mis on avatud ka spetsialistidele
   • Faas 4

    keskendub pilootkoolituse tegevusele, mille käigus testitakse äsja välja töötatud õppekavu kolmel erineval viisil:
    • avatud ja veebipõhine koolitus;
    • kombineeritud koolitus, mis hõlmab kohapealset koolitust ja projektipõhist õpet (roheliste lahenduste väljatöötamine tekstiilisektorile ja rahvusvaheline laager)
    • töökohapõhine õpe
   • Faas 5

    keskendub kohalike ökosüsteemide ja keskuste loomisele, et edendada keskkonnahoidlike põhimõtete integreerimist kohalikku majandusse. Esimene tegevus on arendada ja allkirjastada vastastikuse mõistmise memorandum TCLF sektori rohepöörde edendamiseks igas riigis. Sidusrühmadele korraldatakse fookusgrupid, et aidata mõista ja analüüsida projektitegevusi. Luuakse interaktiivne platvorm, mis toetab kohalike mitmepoolsete võrgustike loomist, jagab häid tavasid ja toetab keskkonnahoidlike tekstiiliettevõtete loomist.
   • Faas 6

    SiT projekti üldist rakendamist toetav kommunikatsioon ja tulemuste levitamine.

   Sihtrühmad

   Projekti mõju

   Kohalikul tasandil
   toetab projekt TCLF sektori rohepööret ja teadlikkuse suurendamist roheliste tavade edendamisest projektiriikides, parandades sektori suutlikkust vastata COVID-19 pandeemia, digitaalse revolutsiooni, kliimamuutuste ja kaasamise väljakutsetele, jätmata kedagi kõrvale vastavalt Agenda 2030 eesmärkidele. See parandab tugiteenuseid, luues kohalikke keskkonnahoidlikke TCLF ökosüsteeme ja kohalikke laboreid, et luua ja edendada rohelisi ja jätkusuutlikke ettevõtlusvorme. Samuti toetab see koostööd kõikide "teadmiste kolmnurga" komponentide vahel, kus ettevõtete esindajad ja VKEd annavad sisendit oskuste puudujääkide uurimiseks, pakkudes samal ajal teadusuuringud TCLF esindajatele ja VKEdele sisendit kohalike majanduste jätkusuutlikkuse edendamiseks. Kõrg- ja kutsehariduse pakkujad teevad koostööd ja kaasloovad oskusi, mida ettevõtted vajavad kohaliku majanduse kasvu soodustamiseks vastavalt jätkusuutlikkuse põhimõtetele.
   Riiklikul tasandil
   SiT projekti tulemused parandavad olemasolevate kõrg- ja kutsehariduse praktikate tõhusust ning laiendavad nende sihtrühmi. SiT aitab lahendada väljakutseid, mida pandeemia süvendas. See loob sobiva keskkonna sünergiate loomiseks ja võrgustike suurendamiseks ning hariduse, teadusuuringute ja äri vahelise silla loomiseks, et kiirendada ja toetada tekstiilisektori rohepööret. Püüame SiT meetodeid ja tööriistu lülitada ka kohalikesse ja riiklikesse haridusteenuste juhendmaterjalidesse, et ergutada inimeste spetsialiseerumist, täiendõpet ja ümberõpet ja edendada rohepööret tekstiilisektoris.
   Euroopa tasandil
   SiT kaardistab tekkivate uute ametikohtade rohepöörde elluviimiseks puuduvaid pädevusi TCLF sektoris ja ettevõtlusoskusi selle edendamiseks. SIT peaks mõjutama sektori parendamist tänu moodulaarsete õpieesmärkide arendamisele, mis suurendab nende kohandamisvõimet teiste sektorite ja riikidega seotavuse seisukohast ning integreerimist nii TCLF sektorile pühendatud õppekavadesse kui ka üldisemalt kutse- ja kõrgharidussüsteemidesse üle Euroopa Liidu