ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ TCLF (Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Δέρματος και Υποδημάτων)

Ενίσχυση της βιομηχανίας της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας
για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Ο ευρωπαϊκός κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, ενώ παρουσιάζει μεγάλη οικονομική σημασία και δημιουργεί υψηλό κύκλο εργασιών, έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στην ΕΕ, αποτελώντας τεράστια πηγή ρύπανσης.

Οι προσπάθειες για τη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα έχουν σημειώσει αργούς ρυθμούς, ωστόσο η Επιτροπή της ΕΕ δημοσίευσε, τον Μάρτιο του 2022, τη στρατηγική της για τα βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η οποία στοχεύει στο να γίνουν αυτά τα προϊόντα πιο ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα έως το 2030, προωθώντας κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Το κλειδί σε αυτό είναι η επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων μέσω ενός καινοτόμου σχεδιασμού.

Γενικός στόχος

Το έργο SiT αποσκοπεί στην προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση (ΑΕΙ και ΕΕΚ) και τον τομέα TCLF, δίνοντας έμφαση στο δυναμικό της πράσινης μετάβασης και στην αντιμετώπιση των δεξιοτήτων που υπολείπονται.

A
Ανάλυση των αναδυόμενων επαγγελμάτων και των κενών δεξιοτήτων για τον πράσινο μετασχηματισμό του τομέα TCLF
B
Ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών ενοτήτων κατάρτισης για τις πράσινες ικανότητες
C
Εμπλοκή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του TCLF και των κλαδικών οργανώσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottom-up approach).

Το SiT προωθεί την καινοτομία με στόχο

A
να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της αγοράς εργασίας
B
Να αναλύσει τα αναδυόμενα επαγγέλματα και δεξιότητες στον τομέα TCLF
C
Να αναπτύξει μια "πράσινη" νοοτροπία στους σπουδαστές/μαθητές και στους επαγγελματίες του TCLF κλάδου.

Με την εισαγωγή των πράσινων αρχών, της αειφορίας και των προσεγγίσεων της κυκλικής οικονομίας, το έργο επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες των ιδιοκτητών και του προσωπικού του TCLF, συμβάλλοντας στην επιβίωση, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του τομέα.

Επιμέρους στόχοι

 • 1ος Στόχος - Προσδιορισμός μιας δομής κατάρτισης με βάση τις ικανότητες για την πράσινη μετάβαση του τομέα TCLF

 • 2ος Στόχος: Ανάπτυξη καινοτόμων και διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών, βασισμένων σε κέντρα μαθητών, ενεργητική μάθηση

 • 3ος Στόχος: Προώθηση της απόκτησης λειτουργικών, οριζόντιων και πράσινων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τους εκπαιδευόμενους

  • 4ος Στόχος: Προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ΑΕΙ/της έρευνας και της ΕΕΚ, του δημόσιου και του επιχειρηματικού τομέα

  • 5ος Στόχος: Προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος για τον πράσινο μετασχηματισμό για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω μιας διαδραστικής πλατφόρμας και τοπικών κόμβων, διευκολύνοντας τη δικτύωση μεταξύ των δυνητικών ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη του τομέα TCLF.

   Δραστηριότητες του έργου

   Το έργο αποτελείται από 6 επιμέρους φάσεις

   • 1η Φάση

    Επικεντρώνεται στη δημιουργία τοπικών/εθνικών τριγώνων γνώσης (ΤΓ) και στη διενέργεια ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση δύο νέων αναδυόμενων επαγγελμάτων στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Το έργο θα περιλαμβάνει έρευνα και συνεντεύξεις με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών από τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Η ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση 2 νέων αναδυόμενων επαγγελμάτων (Τεχνικός βιο-κλωστοϋφαντουργίας και Διαχειριστής ανακύκλωσης) για την τόνωση του πράσινου μετασχηματισμού του τομέα.
   • 2η Φάση

    Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης, υλικών και μεθοδολογιών που θα σχεδιαστούν από τους εταίρους με τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών
   • 3η Φάση

    Στοχεύει στην ανάπτυξη και επικαιροποίηση μιας μεγάλης ανοιχτής πλατφόρμας (MOOC) που απευθύνεται σε μαθητές τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία θα είναι ανοικτή ακόμη και σε επαγγελματίες.
   • 4η Φάση

    Αποτελείται από την πιλοτική δράση κατάρτισης, κατά την οποία τα πρόσφατα αναπτυγμένα προγράμματα σπουδών θα δοκιμαστούν και θα παρασχεθούν με 3 διαφορετικούς τρόπους:
    • Ανοικτή και διαδικτυακή κατάρτιση;
    • Μικτή κατάρτιση, που περιλαμβάνει κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο και μάθηση βάσει σχεδίου (ανάπτυξη πράσινων λύσεων για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και ένα διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα);
    • Μάθηση μέσα από την εργασία
   • 5η Φάση

    Επικεντρώνεται στη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων και κόμβων για την προώθηση της ενσωμάτωσης των πράσινων πρακτικών στις τοπικές οικονομίες. Η πρώτη δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη και η υπογραφή ενός μνημονίου συμφωνίας για την ανάπτυξη μέσω του πράσινου μετασχηματισμού του τομέα TCLF σε κάθε χώρα. Θα οργανωθούν ομάδες εστίασης για να καθοδηγήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην κατανόηση και ανάλυση των δράσεων του έργου. Θα δημιουργηθεί μια διαδραστική πλατφόρμα για την υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών δικτύων πολλαπλών παραγόντων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την υποστήριξη της διαδικασίας εκκίνησης πράσινων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας.
   • 6η Φάση

    Ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης ο οποίος θα υποστηρίζει τη συνολική εφαρμογή του SiT.

   Ομάδες στόχοι

   Αντίκτυπος του έργου

   Τοπικό επίπεδο
   Tο έργο υποστηρίζει την πράσινη μετάβαση του τομέα TCLF και τη γνώση της πορείας για την ενίσχυση των πράσινων πρακτικών στις χώρες του έργου, βελτιώνοντας την ικανότητα του τομέα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που επιταχύνει η πανδημία COVID-19, η ψηφιακή επανάσταση, η κλιματική αλλαγή και η ένταξη για να μην μείνει κανείς πίσω, σύμφωνα με τους στόχους της Ατζέντας 2030. Θα βελτιώσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, μέσω της δημιουργίας τοπικών πράσινων οικοσυστημάτων TCLF και τοπικών εργαστηρίων για τη δημιουργία και την προώθηση πράσινων και βιώσιμων μορφών επιχειρηματικότητας. Θα υποστηρίξει επίσης τη συνεργασία μεταξύ όλων των συνιστωσών των "τριγώνων γνώσης", όπου οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων και οι ΜμΕ θα συνεισφέρουν στην έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις δεξιοτήτων και ταυτόχρονα η έρευνα θα παρέχει στους εκπροσώπους του TCLF και τις ΜμΕ εισροές για την ενίσχυση των βιώσιμων τοπικών οικονομιών. Οι πάροχοι ΑΕΙ και ΕΕΚ θα συνεργαστούν και θα συνδημιουργήσουν για να παρέχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να προωθήσουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.
   Εθνικό επίπεδο
   Τα αποτελέσματα του SiT θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων πρακτικών και προσφορών των ΑΕΙ και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα διευρύνουν τις ομάδες-στόχους τους. Το SiT μέσω της δημιουργίας μιας διαδικασίας ανάπτυξης ικανοτήτων θα συμβάλει στην ενεργό παροχή εισροών στις προκλήσεις που υπήρχαν πριν, αλλά επιδεινώθηκαν από την πανδημία, ενισχύοντας το κατάλληλο περιβάλλον για την ενίσχυση των συνεργειών και της δικτύωσης και δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων για την επιτάχυνση, την υποστήριξη και την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης του κλωστοϋφαντουργικού τομέα. Μέσω των δραστηριοτήτων αξιοποίησης και συνηγορίας στοχεύουμε στη συμπερίληψη των μεθοδολογιών και εργαλείων SiT στους περιφερειακούς και εθνικούς καταλόγους της εκπαιδευτικής προσφοράς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών μέσω μιας πλατφόρμας ανοικτών υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας τη βελτίωση της εξειδίκευσης, την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης.
   Ευρωπαϊκό επίπεδο
   Το SiT θα χαρτογραφήσει τις επαγγελματικές ικανότητες που λείπουν από τα αναδυόμενα προφίλ προς την πράσινη μετάβαση του τομέα TCLF και τις επιχειρηματικές δεξιότητες για την τόνωσή του. Το SiT θα επηρεάσει επίσης τις μελλοντικές εξελίξεις του τομέα σε επίπεδο ΕΕ και θα στοχεύσει επίσης στη δημιουργία βιώσιμων δομών συνεργασίας που θα μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται μετά τη λήξη του έργου. Το SiT θα επηρεάσει τη βελτίωση του τομέα, χάρη στην ανάπτυξη μονάδων η οποία ενισχύει την προσαρμοστικότητά του όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς του σε άλλους τομείς και χώρες και την ενσωμάτωσή του τόσο στα προγράμματα σπουδών που είναι αφιερωμένα στον τομέα TCLF όσο και, γενικότερα, στα συστήματα ΕΕΚ και ΑΕΙ σε ολόκληρη την ΕΕ.