Τρέχουσες
δραστηριότητες

 

Πακέτο εργασίας 2 - Ανάλυση δομής κατάρτισης

M1-M9 / 02.24/11.24

Η σύμπραξη συνεργάζεται τώρα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2

Οι κύριοι στόχοι αυτού περιλαμβάνουν:

 1. Δημιουργία «τριγώνων γνώσης» σε κάθε εμπλεκόμενη χώρα
  Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα TCLF για την προσαρμογή των διατάξεων για τις δεξιότητες στις εξελισσόμενες ανάγκες κατάρτισης και για να ευνοηθεί η συνεχής επικαιροποίηση των δεξιοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για τον πράσινο μετασχηματισμό του τομέα TCLF.
  Κατάσταση: σε εξέλιξη - Κάθε χώρα υπέγραψε συνολικά 18 διμερείς συμφωνίες για το Τρίγωνο της Γνώσης 
 2. Ανάλυση των ελλείψεων δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης
  Πρόκειται για τον εντοπισμό των κενών δεξιοτήτων και των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα του TCLF σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσουν προς τον πράσινο μετασχηματισμό του.
  Κατάσταση: θα ξεκινήσει
  Τέλη Μαΐου / αρχές Ιουνίου - 12 οργανώσεις ανά εταίρο θα συμμετάσχουν στην έρευνα πεδίου, οι απαντήσεις θα συλλεχθούν μέσω διαδραστικής φόρμας και άμεσων συνεντεύξεων. 
 3. Χαρτογράφηση εντοπισμένων δεξιοτήτων
  Αυτό περιλαμβάνει την αντιστοίχιση των αναγνωρισμένων δεξιοτήτων σύμφωνα με το EQF, το NQF και το σύστημα ESCO στον τομέα TCLF.
  Κατάσταση: δεν έχει ξεκινήσει ακόμη 
 4. Περιγραφή και χαρτογράφηση   τουλάχιστον 2 αναδυόμενων επαγγελμάτων
  Πρόκειται για την περιγραφή και χαρτογράφηση τουλάχιστον 2 αναδυόμενων επαγγελμάτων για τον πράσινο μετασχηματισμό του τομέα TCLF.
  Κατάσταση: δεν έχει ξεκινήσει ακόμη 
 5. Καθορισμός ενός νέου πλαισίου αναφοράς για τις πράσινες δεξιότητες
  Πρόκειται για τον ορισμό ενός νέου πλαισίου αναφοράς για τις πράσινες δεξιότητες στον τομέα TCLF.
 6. Προσδιορισμός της εκπαιδευτικής δομής του SiT
  Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της δομής κατάρτισης του SiT που θα αποτελέσει την εισροή για την ανάπτυξη των 2 προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του WP3.
  Κατάσταση: δεν έχει ξεκινήσει ακόμη

2.1 - Κάθε χώρα υπογράφει συνολικά 18 διμερείς συμφωνίες τριγώνου γνώσης .

(5 ΑΕΙ, 5 εκπροσώπους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 8 μικρομεσαίες επιχειρήσεις) στις αντίστοιχες γλώσσες τους.

Πακέτο εργασίας 7 – Διάδοση

M1-M36 / 02.24/01.27

Establishment of social media