Tekuće
aktivnosti

 

WP2 - Analiza strukture treninga

M1-M9 / 02.24/11.24

Partnerstvo sada surađuje u WP2

Glavni ciljevi ovog WP-a uključuju:

 1. Uspostava "trokuta znanja" u svakoj uključenoj zemlji
  To uključuje promicanje istraživanja i izgradnje kapaciteta u TCLF sektoru kako bi se odredbe o vještinama prilagodile rastućim potrebama za osposobljavanjem i dalo prednost stalnom ažuriranju vještina u skladu sa zahtjevima tržišta rada za zelenu transformaciju TCLF sektora. Status: u tijeku - Svaka država potpisala je ukupno 18 bilateralnih sporazuma o trokutu znanja
 2. Analiza nedostataka vještina i potreba za obukom
  To uključuje utvrđivanje nedostataka u vještinama i potreba za obukom za stručnjake koji rade u sektoru TCLF-a na nacionalnoj i europskoj razini kako bi krenuli prema zelenoj transformaciji. Status: počet će krajem svibnja / početkom lipnja - 12 organizacija po partnerima sudjelovat će na terenu istraživanja, odgovori će se prikupljati kroz interaktivni obrazac i izravne intervjue.
 3. Mapiranje identificiranih vještina
  To uključuje mapiranje identificiranih vještina prema EQF, NQF i ESCO sustavu u TCLF sektoru. Status: još nije započeto
 4. Opisivanje i mapiranje najmanje 2 zanimanja u nastajanju
  To uključuje opisivanje i mapiranje najmanje 2 zanimanja u nastajanju za zelenu transformaciju TCLF sektora. Status: još nije započeto
 5. Definicija novog referentnog okvira za zelene vještine
  To uključuje definiranje novog referentnog okvira za zelene vještine u TCLF sektoru.
 6. Identifikacija SiT-ove strukture obuke
  To uključuje identificiranje strukture obuke SiT-a koja će biti input za razvoj 2 nastavna plana i programa obuke u WP3. Status: još nije započeto.

 

D2.1 - Svaka država potpisuje ukupno 18 bilateralnih sporazuma o trokutu znanja

(5 visokih škola, 5 VET, 8 malih i srednjih poduzeća) na svojim jezicima.

WP7 -  Dissemination

M1-M36 / 02.24/01.27