Πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας & Cookies
για τους χρήστες του ιστότοπου www.sitproject.eu

Αγαπητέ επισκέπτη, μέσω αυτής της ιστοσελίδας το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας της Πάντοβα (εφεξής Επιμελητήριο της Πάντοβα) προτίθεται να σας παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (γνωστού και ως GDPR ή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “SiT: Sustainability in TCLF”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ /Alliances for Innovation.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και DPO

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο της Πάντοβα που βρίσκεται στην Piazza Insurrezione 1/A, Πάντοβα – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

Για την καλύτερη προστασία των επισκεπτών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διόρισε τον δικό του Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@pd.legalmail.camcom.it.

 1. Σκοποί και νομικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο ε) GDPR) που έχουν ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SIT, για τους ακόλουθους σκοπούς:

1) ορθή τεχνική λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων,

2) διαχείριση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που λαμβάνονται με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στον ιστότοπο ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας (και βάσει αυτής), το Επιμελητήριο της Πάντοβα θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από την εταιρική σχέση έργου SiT. Η δοθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: progetti@pd.camcom.it.

 1. Δεδομένα πλοήγησης μέσω WEB

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη συνήθη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τις διευθύνσεις σε URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των ζητούμενων πόρων, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδηλώνει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

 1. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, DPO και δικαιούχοι προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από το προσωπικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πάντοβα, το οποίο έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία τους και έχει εκπαιδευτεί ειδικά.

Τα ίδια δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικά πρόσωπα που έχουν οριστεί επίσημα από το Επιμελητήριο της Πάντοβα ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

-εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης του δικτυακού τόπου και των συστημάτων πληροφορικής,

-εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεματικής επικοινωνίας και, ιδίως, ηλεκτρονικά μηνύματα.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στους εταίρους του έργου SiT, οι οποίοι θα ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

 1. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Όσον αφορά τα δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο που συλλέχθηκαν για το σημείο 2, αριθμός. 1, τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο χρήσης του ιστότοπου.

Όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 2, αριθμός 2, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 έτη μετά το τέλος του έργου SiT.

Σε περίπτωση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν για 5 έτη μετά το τέλος του έργου SiT ή μέχρι να ζητήσετε την ακύρωση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

 1. Παροχή δεδομένων και συνέπειες της μη συμμόρφωσης για την παροχή δεδομένων

Για το σημείο 2, αριθμός. 1, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη και όχι προαιρετική.

Για το σημείο 2, αριθμός 2, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*), ενώ είναι προαιρετική για όλα τα άλλα πεδία. Η μη παροχή προαιρετικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ακριβή και περιστασιακή απάντηση.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (προαιρετική και ανακλητή ανά πάσα στιγμή). Η μη παροχή των δεδομένων που ζητούνται κατά την εγγραφή – ή η μη συγκατάθεση στην επεξεργασία τους – εμποδίζει την ίδια την εγγραφή.

 1. Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σας

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 σας παρέχει, ως υποκείμενο των δεδομένων, διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον DPO (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στο σημείο 1 της παρούσας ανακοίνωσης).

Μεταξύ των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν:

– το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν το Εμπορικό Επιμελητήριο της Πάντοβα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, εάν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε όλες τις σχετικές πληροφορίες

– το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/διόρθωση δεδομένων

– το δικαίωμα ακύρωσης προσωπικών δεδομένων

– το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

– το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

– το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

– το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας, βάσει της συγκατάθεσης, που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον DPO ή να συμβουλευτείτε τις επίσημες σελίδες της Εποπτικής Αρχής https://www.garanteprivacy.it/home/diritti και https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

COOKIES

Τα cookies είναι μικρές συμβολοσειρές κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Βοηθούν τον εν λόγω ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την εκ νέου επίσκεψή σας στον ιστότοπο και να τον καταστήσουν πιο χρήσιμο για εσάς.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο “τεχνικά” cookies, τα οποία δεν επιτρέπουν την απόκτηση δεδομένων αναγνώρισης του Χρήστη, όπως περιγράφεται καλύτερα παρακάτω:

– Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη διαβίβαση αναγνωριστικών συνόδου (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που παράγονται από τον διακομιστή), τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου,

– Cookies λειτουργικότητας: χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται στον ιστότοπο σύμφωνα με ένα σύνολο επιλεγμένων κριτηρίων (όπως η επιλεγμένη γλώσσα) με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας.

Ωστόσο, είναι δυνατή η απενεργοποίηση ή η διαγραφή των cookies μεμονωμένα στα κύρια προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τα cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari per MacOS

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τα cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Αγαπητέ επισκέπτη, μέσω αυτής της ιστοσελίδας το Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας, Χειροτεχνίας και Γεωργίας της Πάντοβα (εφεξής Επιμελητήριο της Πάντοβα) προτίθεται να σας παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (γνωστού και ως GDPR ή Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “SiT: Sustainability in TCLF”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ /Alliances for Innovation.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και DPO

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο της Πάντοβα που βρίσκεται στην Piazza Insurrezione 1/A, Πάντοβα – PEC cciaa@pd.legalmail.camcom.it.

Για την καλύτερη προστασία των επισκεπτών, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διόρισε τον δικό του Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@pd.legalmail.camcom.it.

 1. Σκοποί και νομικές αρχές της επεξεργασίας δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά την περιήγηση στον ιστότοπο υποβάλλονται σε επεξεργασία, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καθηκόντων δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο ε) GDPR) που έχουν ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του έργου SIT, για τους ακόλουθους σκοπούς:

1) ορθή τεχνική λειτουργία του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ελέγχων που αποσκοπούν στην πρόληψη δόλιων δραστηριοτήτων,

2) διαχείριση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών που λαμβάνονται με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας στον ιστότοπο ή μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται σε αυτόν.

Μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας (και βάσει αυτής), το Επιμελητήριο της Πάντοβα θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από την εταιρική σχέση έργου SiT. Η δοθείσα συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: progetti@pd.camcom.it.

 1. Δεδομένα πλοήγησης μέσω WEB

Τα συστήματα πληροφορικής και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη συνήθη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγουν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η διαβίβαση των οποίων συνεπάγεται τη χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας του διαδικτύου.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών και των τερματικών που χρησιμοποιούν οι χρήστες, τις διευθύνσεις σε URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) των ζητούμενων πόρων, την ώρα της αίτησης, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδηλώνει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον του υπολογιστή του χρήστη.

 1. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, DPO και δικαιούχοι προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται από το προσωπικό του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Πάντοβα, το οποίο έχει προηγουμένως εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία τους και έχει εκπαιδευτεί ειδικά.

Τα ίδια δεδομένα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από εξωτερικά πρόσωπα που έχουν οριστεί επίσημα από το Επιμελητήριο της Πάντοβα ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

-εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης του δικτυακού τόπου και των συστημάτων πληροφορικής,

-εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες τηλεματικής επικοινωνίας και, ιδίως, ηλεκτρονικά μηνύματα.

Τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στους εταίρους του έργου SiT, οι οποίοι θα ενεργούν ως αυτόνομοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων.

 1. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Όσον αφορά τα δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο που συλλέχθηκαν για το σημείο 2, αριθμός. 1, τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο χρήσης του ιστότοπου.

Όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 2, αριθμός 2, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για 5 έτη μετά το τέλος του έργου SiT.

Σε περίπτωση εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα διατηρηθούν για 5 έτη μετά το τέλος του έργου SiT ή μέχρι να ζητήσετε την ακύρωση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

 1. Παροχή δεδομένων και συνέπειες της μη συμμόρφωσης για την παροχή δεδομένων

Για το σημείο 2, αριθμός. 1, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη και όχι προαιρετική.

Για το σημείο 2, αριθμός 2, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*), ενώ είναι προαιρετική για όλα τα άλλα πεδία. Η μη παροχή προαιρετικών στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο ακριβή και περιστασιακή απάντηση.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (προαιρετική και ανακλητή ανά πάσα στιγμή). Η μη παροχή των δεδομένων που ζητούνται κατά την εγγραφή – ή η μη συγκατάθεση στην επεξεργασία τους – εμποδίζει την ίδια την εγγραφή.

 1. Τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σας

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 σας παρέχει, ως υποκείμενο των δεδομένων, διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον DPO (τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στο σημείο 1 της παρούσας ανακοίνωσης).

Μεταξύ των προβλεπόμενων δικαιωμάτων που μπορούν να ασκηθούν:

– το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν το Εμπορικό Επιμελητήριο της Πάντοβα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και, εάν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και σε όλες τις σχετικές πληροφορίες

– το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/διόρθωση δεδομένων

– το δικαίωμα ακύρωσης προσωπικών δεδομένων

– το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

– το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,

– το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

– το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας, βάσει της συγκατάθεσης, που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε επίσημη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον DPO ή να συμβουλευτείτε τις επίσημες σελίδες της Εποπτικής Αρχής https://www.garanteprivacy.it/home/diritti και https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/diritti-degli-interessati.

 

COOKIES

Τα cookies είναι μικρές συμβολοσειρές κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Βοηθούν τον εν λόγω ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν την εκ νέου επίσκεψή σας στον ιστότοπο και να τον καταστήσουν πιο χρήσιμο για εσάς.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί μόνο “τεχνικά” cookies, τα οποία δεν επιτρέπουν την απόκτηση δεδομένων αναγνώρισης του Χρήστη, όπως περιγράφεται καλύτερα παρακάτω:

– Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη διαβίβαση αναγνωριστικών συνόδου (που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που παράγονται από τον διακομιστή), τα οποία είναι απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου,

– Cookies λειτουργικότητας: χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν στον χρήστη να πλοηγείται στον ιστότοπο σύμφωνα με ένα σύνολο επιλεγμένων κριτηρίων (όπως η επιλεγμένη γλώσσα) με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας.

Ωστόσο, είναι δυνατή η απενεργοποίηση ή η διαγραφή των cookies μεμονωμένα στα κύρια προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Microsoft Edge

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαγραφή των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Opera

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τα cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari per MacOS

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τα cookies, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac