УСТОЙЧИВОСТ В СЕКТОР:
Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

Подкрепа за модната и текстилната индустрия за по-устойчиво бъдеще

Европейският текстилен сектор, макар че е икономически жизнеспособен и доходоносен, има значителен екологичен отпечатък и се явява огромен източник на замърсяване, оказващ отрицателно въздействие върху околната среда и изменението на климата в ЕС.

Усилията за преход към устойчивост са плахи, но през март 2022 год. Европейската комисия публикува своята Стратегия за устойчив и кръгов текстилен сектор, която има за цел да направи текстилните продукти по-издръжливи и подлежащи на рециклиране до 2030 год., насърчавайки развитието на кръгови бизнес модели. Ключът към това е удължаването на жизнения цикъл на продукта чрез иновативен дизайн.

Обща цел

Проектът SiT има за цел да насърчи иновациите в областта на образованието, обучението (ВО и ПОО) в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки (TCLF), като наблегне върху развитието на потенциала на „зеления“ преход и адресира съществуващите пропуски в уменията на заетите в сектора, чрез:

A
анализиране на нововъзникващите професии и пропуските в уменията зелена трансформация в сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.
B
разработване на специфични модули за обучение по „зелени“ компетенции
C
ангажиране на МСП и организациите от сектора Текстил, Облекло, Кожа и Обувки в развитието на умения чрез подход "отдолу-нагоре“

SiT насърчава иновациите, като се стреми да

A
преодолее разминаванията между образованието, професионалното обучение и пазара на труда.
B
анализира нововъзникващите професии и умения в сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.
C
развие "зелено" мислене у студентите / обучаващите се и специалистите в областта на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.

Чрез въвеждане на екологични принципи, устойчивост и подходи, свързани с кръговата икономика, SiT се стреми да подобри уменията на собствениците и персонала в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки, допринасяйки за оцеляването, растежа и устойчивостта му.

Специфични цели

 • SO1 - Определяне на структура за обучение, основана на компетентността за „зелен“ преход в сектора Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

 • SO2 - Разработване на иновативни и мултидисциплинарни учебни програми, основани на центрове за обучение, активно обучение

 • SO3 – Насърчаване на придобиването на функционални, хоризонтални и „зелени“ знания, компетентности и умения от страна на обучаващите се

  • SO4 – Насърчаване на обмена на знания между Висше образование и Научно-изследователска дейност, Професионално обучение и образование и Публичния и Бизнес сектора.

  • SO5 - Насърчаване развитието на екосистема за зелена трансформация за МСП и стартиращи предприятия чрез интерактивна платформа и местни центрове, улесняващи работата в мрежа между потенциалните заинтересовани страни за развитието на сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.

   Дейности по проекта

   Проектът се състои от 6 фази

   • Фаза 1

    Фокусира се върху създаването на местни / национални триъгълници на знанието (КТ) и провеждане на анализ на нуждите от обучение, за да се идентифицират и картографират две нововъзникващи професии в текстилния сектор. Проектът ще включва проучване и интервюиране на различни заинтересовани страни, включително предприемачи и професионалисти от МСП от текстилния сектор. Анализът ще бъде използван за идентифициране и анализ на 2 нововъзникващи професии (биотекстилен техник и мениджър по рециклиране), за да се стимулира „зелената“ трансформация на сектора.
   • Фаза 2

    Състои се в разработването на програми за обучение, материали и методологии, които да бъдат изготвени от партньорите и заинтересованите страни по проекта
   • Фаза 3

    Състои се в разработването и актуализирането на платформа MOOC, насочена към студенти в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение, която ще бъде отворена и за професионалисти от сектора
   • Фаза 4

    Състои се от пилотно обучение, по време на което новоразработените учебни програми ще бъдат тествани и предоставени за ползване по 3 различни начина:
    • Отворено онлайн обучение;
    • Смесено обучение, включително обучение "лице в лице" и проектно-базирано обучение (разработване на екологични / зелени решения за текстилния сектор и международен тренировъчен лагер)
    • Учене чрез работа
   • Фаза 5

    Фокусира се върху създаването на местни екосистеми и центрове за насърчаване на интегрирането на екологичните принципи в местните икономики. Първата дейност е разработване и подписване на Меморандум за разбирателство за развитие чрез „зелена“ трансформация на сектора във всяка страна от проекта. Ще бъдат организирани фокус групи, които да насочват заинтересованите страни в разбирането и анализа на действията по проекта. Ще бъде създадена интерактивна платформа за подпомагане на създаването на местни мрежи с множество участници, споделяне на добри практики и подпомагане на процеса на стартиране на „зелени“ предприятия в сектора.
   • Фаза 6

    Комбинация от дейности за комуникация и разпространение, подкрепящи цялостното изпълнение на проекта SiT.

   Целеви групи

   Въздействие на проектните дейности

   Местно ниво
   Проектът подкрепя „зеления“ преход на сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки (TCLF) и определя пътя за насърчаване на зелените практики в проектните страни, подобрявайки капацитета на сектора да отговори на предизвикателствата, ускорени от пандемията COVID-19, цифровата революция, изменението на климата, съгласно целите на Програма 2030. Проектът ще подкрепи предоставянето на услуги чрез създаване на местни зелени екосистеми в сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки и местни лаборатории за създаване и насърчаване на екологични и устойчиви форми на предприемачество. Тя също така ще подкрепи сътрудничеството между всички компоненти на "триъгълниците на знанието", където представителите на бизнеса и МСП ще дадат своя принос за научните изследвания, относно пропуските в уменията, а в същото време научните изследвания ще стимулират бизнеса за по- устойчива местна икономика. Представители от Висшето образование и Професионално обучение и образование ще работят заедно, за да осигурят програма за придобиване на уменията, необходими на предприятията за насърчаване на растежа в местната икономика в съответствие с устойчивите принципи.
   Национално ниво
   Резултатите от SiT ще подобрят ефективността на съществуващите практики в областта на висшето образование и обучение, като същевременно разширят техните целеви групи. Чрез изграждането на капацитет, SiT ще допринесе за активно справяне с предизвикателствата в сектора, които бяха изострени и задълбочени след пандемията. Инициативата ще създаде подходяща среда за насърчаване на синергии и работа в мрежа, изграждайки мост между образованието, научните изследвания и бизнеса. Това ще ускори, подкрепи и стимулира зеления преход в текстилния сектор. Чрез дейности по експлоатация и застъпничество се стремим да включим методологиите и инструментите на SiT в регионалните и националните каталози на образователни програми и подкрепящи услуги чрез платформа за отворени услуги. Това ще насърчи подобрена специализация, повишаване на квалификацията и преквалификация на хората, работещи в текстилния сектор, за да се насърчи и ускори зеленият преход.
   Европейско равнище
   SiT ще идентифицира липсващите професионални компетенции на нововъзникващите професии, необходими за зеления преход в сектора на TCLF, както и предприемаческите умения, които ще стимулират този преход. Този проект ще окаже значително въздействие върху бъдещото развитие на сектора на ниво ЕС, като се стреми да създаде устойчиви структури за сътрудничество, които могат да продължат и след приключването на проекта. SiT ще допринесе за подобряването на сектора чрез разработване на модулни учебни единици (LOs), които повишават адаптивността на сектора по отношение на прехвърлянето му към други сектори и държави. Тези единици ще бъдат интегрирани както в учебните програми, посветени на сектора на TCLF, така и по-общо в системите за професионално образование и обучение (ПОО) и висше образование (ВО) в целия ЕС.