Резултати и
план за постигането им

За проекта

 • Дейностите по проекта ще допринесат за справянето с различни икономически и обществени предизвикателства, както и с промени в нагласите, ценностите, стратегиите и политиките, организационните структури и процесите, и системите за доставка и услуги. Това ще бъде постиганто чрез насърчаване на както продуктови, така и процесни иновации, както и чрез разработване на образователни решения за актуалните въпроси, като например нарастването на безработицата и високия процент на "закритите" местни предприятия.

 • Проектът ще подпомогне за изграждането на капацитета на местните микро, малки и средни предприятия (ММСП) в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки и ще подкрепи тяхната устойчивост и растеж, чрез предоставяне на екологични компетентности, знания и умения за въвеждане на „зелени“ практики и бизнес модели.

 • Проектът предоставя полезни и ясни насоки за създателите на политики, търговските асоциации и публичните органи за засилване и подкрепа на екологичния преход в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки, като се подчертават ползите и възможностите, произтичащи от неговото развитие.

  Чрез участието на местни и международни заинтересовани страни, проектът гарантира, че предоставените препоръки и рамка GreenComp следва да повлияят върху подобряването на разпоредбите и екосистемите за обучение в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки и в страните-партньори и на равнище на ЕС.

  КРАТКОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ

   В СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

  Ученици, предприемачи и професионалисти сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки, които повишават квалификацията си в страните, участващи в проекта

  Учащи се

  Представители от сектора на висшето образование, професионалното образование и обучение, насърчени да модернизират дейността си

  Партньорски организации, висши учебни заведения /ВУЗ/, доставчици на професионално образование и обучение /ПОО/, малки и средни предприятия /МСП/ от сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки /TCLF/

  Подобрена взаимовръзка между формалното образование и неформалното обучение и бизнеса

  Потенциални заинтересовани страни

  ДЪЛГОСРОЧНИ РЕЗУЛТАТИ


   В СЛЕДНИТЕ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

  Повишени са капацитетът и устойчивостта на сектора Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

  Браншови организации от сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.

  Представители на бизнеса от сектор Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

  Обогатено е предлаганото професионално образование и обучение

  Организации от сектора на Професионално обучение и образование и Висше образование

  Подобрена е пригодността на работната сила в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.

  Безработни лица и потенциални нови предприемачи в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

  Подобрена е политическа рамка за сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.

  Всички заинтересовани страни

  Установено е дългосрочно сътрудничество между научните изследвания, образованието и бизнеса в областта на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки

  Висши училища, доставчици на ПОО, секторни организации, представители на сектора

  ПЪТНА КАРТА