Текущи
дейности

 

Работен пакет 2- Анализ на структурата на обучението

M1-M9 / 02.24/11.24

ТПартньорите вече си сътрудничат в РП2

Основните цели на този работен пакет включват:

 1. Създаване на "триъгълници на знанието" във всяка участваща страна
  Това включва насърчаване на научните изследвания и изграждането на капацитет в сектора на Текстил, Облекло, Кожа и Обувки, с цел адаптиране на разпоредбите, относно уменията към променящите се нужди от обучение и да се благоприятства непрекъснатото актуализиране на уменията, в съответствие с изискванията на пазара на труда за екологичната трансформация.
  Статус: в процес на изпълнение - Всяка страна подписа общо 18 двустранни споразумения за "триъгълници на знанието".
 2. Анализ на пропуските в уменията и нуждите от обучение.
  Това включва идентифициране на пропуските в уменията и нуждите от обучение на специалистите, работещи в сектора  на национално и европейско равнище, за да се премине към неговата „зелена“ трансформация.
  Статус: предстои да бъде започнат
  Краят на Май/началото на Юни - 12 организации от всеки партньор ще участват в проучването на терен, отговорите ще се събират чрез интерактивен формуляр и директни интервюта.
 3. Картографиране на идентифицираните умения
  Това включва картографиране на идентифицираните умения в съответствие с EQF, NQF и системата ESCO в сектора на TCLF.
  Статус: все още не е започнат
 4. Описване и картографиране на поне 2 нови професии
  Това включва описание и картографиране на поне 2 нововъзникващи професии, насочени към „зелената“ трансформация на сектора Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.
  Статус: все още не е започнат
 5. Определяне на нова референтна рамка за "зелени" умения
  Това включва определянето на нова референтна рамка за екологични умения в сектора Текстил, Облекло, Кожа и Обувки.
 6. Идентифициране на структурата за обучение на SiT
  Това включва идентифициране на структурата на обучение на SiT, която ще бъде входна информация за разработването на двете учебни програми в РП3.
  Статус: все още не е започнат

D2.1 - Всяка страна подписва общо 18 двустранни Споразумения за триъгълник на знанието (всяко с по 5 представители на висшето образование, 5 за професионално образование и обучение, 8 за МСП) на съответните им езици.

РП7 -  Разпространение

M1-M36 / 02.24/01.27

Establishment of social media